СНЦ Форум Активни Граждани и Демократично Общество
 

Мисия на неправителствената организация

Мисията на СНЦ"ФАГДО" е активизиране на гражданското общество и участието му в утвърждаване на демократичните ценности. Да подпомага всички участници в процеса на управление и граждани и институции. Да информира гражданите за правата и задълженията им при участие в публични обсъждания и формиране на местни и национални политики.

Цели на организацията

1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; 
2. Подпомага и обучава граждани, граждански организации при упражняването на правото им на информация. 
3. Подпомагане на гражданите в достъпа им до информация и защита на гражданските права, чрез правно съдействие при подаване на жалби и сигнали или искане за достъп до информация. 
4. Насърчаване отчетността и прозрачността в обществения сектор чрез осигуряване на достъп до публична информация и наблюдение върху работата на институциите. Прилагане на принципите на добро управление в публичния сектор. 
5. Укрепване на демокрацията и съдействие за прилагане на принципите на добро управление. 
6. Насърчаване на прозрачни регламенти в институциите. Повишаване чувствителността на държавните институции по проблемите на гражданите и по въпросите, свързани с правата им. Иницииране на диалог с институциите на местно и национално ниво по повод съблюдаване правата на гражданите. 
7. Увеличаване на капацитета на граждани и неправителствени организации да участват ефективно в процеса на вземане на решения, регионално и местно управление, основано на 12-те принципа на добро управление.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info